Ważne informacje

WSZYSTKO CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ

Zamów teraz i oszczędź pieniądze!

Regulamin sklepu internetowego

 

I. Definicje

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną. Osoba dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu;

 

2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego Polish WiFi;

 

5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.polishwifi.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

 

6. Urządzenie – produkty prezentowane w Sklepie internetowym;

 

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Urządzeń w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Polish WiFi a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

 

8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

 

9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Urządzeń.
 

 

II. Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.polishwifi.com.

 

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

3. Sklep internetowy Polish WiFi, działający pod adresem www.polishwifi.com, prowadzony jest przez:
PW NETWORK
Rokicińska 113,
95-020 Andrespol,
NIP: 728-25-71-727

Działalność gospodarcza jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.

 

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 

- zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;

 

- warunki i zasady składania Zamówień drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego;

 

- zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

 

5. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer, laptop, telefon komórkowy z systemem Windows, Android.

 

6. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

 

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Polish WiFi zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

 

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.polishwifi.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

 

1. Polish WiFi zajmuje się wynajęciem mobilnych routerów, które mogą być używane na terytorium Polski. Z Polish WiFi może korzystać jednocześnie dziesięć osób (lub dziesięć urządzeń), bez ponoszenia opłat za roaming danych. Nie oferujemy urządzenia do sprzedaży na tej stronie. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i po jego akceptacji.

 

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet;

 

- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

 

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

 

- niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);

 

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Polish WiFi;

 

- korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

4. Partnerem dostarczającym Internet dla Polish WiFi jest Play, T-Mobile, Plus GSM oraz Orange, najwięksi operatorzy sieci w Polsce.


 

IV. Procedura zawarcia Umowy wynajmu

 

1. W celu zawarcia Umowy wynajmu za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.polishwifi.com i dokonać wyboru Urządzeń, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 

2. Wybór zamawianych Urządzeń przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

 

3. Wynajęcie urządzenia jest możliwe na okres od 3 do 90 dni. Okres przedsprzedaży urządzenia wynosi 12 miesięcy od daty bieżącej.

4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Urządzenia. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 

5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych Urządzeń lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

 

6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu i  Depozytu oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

 

7. Informacje o Urządzeniach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Polish WiFi Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 

8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim i angielskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.polishwifi.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ze względów bezpieczeństwa dane zamówienia nie są dostępne przez Internet.


 

V. Dostawa i zwrot

Dostawa

1. Dostawa Urządzeń jest ograniczona do terytorium Polski i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta (biuro, hotel, apartament itp.) lub wybrany Paczkomat wskazany w trakcie składania Zamówienia .

 

2. Dostawa zamówionych Urządzeń realizowana jest za pośrednictwem:

- Firmy kurierskiej Fedex, DPD;
- Paczkomatów;
- Poczty polskiej.

 

Nie ma możliwość osobistego odbioru Urządzenia w naszym sklepie.

Koszty i szczegóły dostawy widoczne są na stornie Dostawa & Zwrot.

 

3. W trakcie składania zamówienia, poprosimy cię o wskazanie adresu, pod który sprzęt ma zostać dostarczony oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia wynajmu urządzenia. Sprzęt wraz z instrukcją, zostaną dostarczone do wyznaczonego adresu na 1 do 3 dni przed przyjazdem klienta na miejsce. Twoim zadaniem jest, aby odebrać urządzenie i sprawdzić, czy jest w dobrym stanie technicznym. Pamiętaj, że kurierzy nie pracują w weekendy, a przesyłki z Paczkomatów należy odebrać w ciągu 48h.
 

Zwrot

Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: info@polishwifi.com

4. Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

5. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy:
Polish WiFi
Rokicińska 113,
95-020 Andrespol,
Polska
 

VI. Ceny i metody płatności

 

1. Ceny Urządzeń podawane są w walutach PLN, EUR, GBP, USD.

 

2. Klient ma możliwość uiszczenia kwoty tylko za pomocą karty kredytowej za pomocą systemu PayU (www.payu.pl) bądź systmeu PayPal (www.paypal.com).


 

VII. Opłata za utratę lub uszkodzenie urządzeń.

 
 W przypadku zgubienia lub uszkodzenia urządzeń klient zobowiązany jest do zwrócenia kosztów urządzeń.
 
4G Hotspot:

- Całość: 290PLN
- Zgubienie urządzenia: 210PLN
- Ładowarki: 45PLN
- Etui: 35PLN
 
4G+ Hotspot:

- Całość: 590PLN
- Zgubienie urządzenia: 490PLN
- Ładowarki: 65PLN
- Etui: 35PLN

Pozostałe:
- Power bank: 65PLN
- Ładowarka samochodowa: 22PLN


Ubezpieczenie

Ubezpieczenie pozwala na zmniejszenie pokrycia kosztów odszkodowania w ramach uszkodzenia lub zgubienia routera albo dodatkowych elementów dostępnych pod wynajem. W przypadku zaginięcia Polish WiFi, kwota depozytu spada do:
- dla urządzenia 4G: 145 PLN
- dla urządzenia 4G+: 295PLN

Rezygnacja

 
Jeśli chcesz zrezygnować z usługi bez ponoszenia opłat za anulowanie rezerwacji, należy zrezygnować 4 dni robocze przed zaplanowaną datą odbioru.
Możesz anulować zamówienie:
 

 

VIII. Reklamacje dotyczące Urządzeń

 

1. Polish WiFi jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

 

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Polish WiFi, Rokicińska 113, 95-020 Andrespol,info@polishwifi.com. Polish WiFi zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

 

4. Polish WiFi nie jest producentem Urządzeń. Polish WiFi nie ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Urządzenia. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Urządzenia na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.


 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

1. Polish WiFi podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Polish WiFi o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.

 

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:
Polish WiFi
Rokicińska 113,
95-020 Andrespol,
info@polishwifi.com

 

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 

5. Polish WiFi zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.


 

X. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

 

1. Klient, który jest Konsumentem, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Polish WiFi a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Polish WiFi a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Polish WiFi.

 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


 

XI. Ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienia, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.

3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

5. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.


Polityka prywatności

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3. Operator serwisu polishwifi.com jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu: dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę; przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony; możliwości logowania do serwisu; utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.

7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika), mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.

9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl